Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Privacy

mjPublishing respecteert en beschermt nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze uitgeverij stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden.
Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten.
Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners teneinde deze laatsten toe te laten uw hoedanigheid te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van onze totaalservice recht geeft op bepaalde voordelen.
Met uitzondering van uw postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden.
Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kan u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u zich inschrijft hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is Marina Stoop, mjpublishing, Eikendreef 21, 2390 Malle.
U heeft gratis toegang tot onze databank houdende uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen.
Deze toegang geschiedt op eenvoudig verzoek. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via de contactpagina op deze site. Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle info te vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.